تعهد ۱۰۴ میلیارد تومانی خیران اصفهانی در گلریزان‌های ماه رمضان